9/19/2013

SHIKI - FFF

[ . BACK to WORLDKIGO TOP . ]
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

. - Masaoka Shiki 正岡子規 Introduction - .

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

- - - - - Cultural Keywords - - - - -

fumizuki 文月 seventh lunar month

fudoodoo, Hall for Fudo Myo-O
at Takahata Fudo Hall


furudera 古寺 old temple

furusato - his hometown Matsuyama


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

- - - - - Haiku - - - - -

fumizuki no mono yo goshiki no ito soomen
Somen noodles in five colorsfune to kishi to hanashite iru hinaga kana
boat and shore are talking - longer days / personificationfurudera ya hyakki yagyoo no shimo no ato
- hikariki ga hyakki yoru yuku nowaki kana


. furuike ya hiru shizuka naru natsu no en .
old pond. mandarin ducks
- furuike ni naki tsuma omou oshi ichiwa
- furuike no oshi ni yuki furu yuube kana
- fuyo saite furuike no oshi yamome nari
- furuike ni kawazu tobikomu haiga kana
- basho karete furuike nakaba uzumoreri
furusato wa itoko no ooshi momo no hana
hometown Matsuyama. many cousins. peach blossoms


furusato ya dochira o mite mo yama warau
hometown Matsuyama. spring mountains


furusato ya matsuri mo sugite kaki no aji
hometown Matsuyama. festivals. taste of persimmons


furusato ya oya sukoyaka ni sushi no aji
my hometown, mother and taste of sushi


Funabashi 船橋 town in Chiba

fuyu tatsu ya senaka awase no miya to tera
shrine and temple. winter begins


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Funabashi no fuwafuwa ugoku kochoo kana
and
Funabashi ya hanamo mo yorazu se o hayami


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


. . SHIKI - Cultural Keywords and ABC-List . .Join the Masaoka Shiki - Study Group on facebook!


*********************************************

***** - Introducing Japanese Haiku Poets -


[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
[ . BACK to WORLDKIGO . TOP . ]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

No comments: